Coote jun., Ch., Op. 17. Lulu-Walzer, f. Militär-Musik arr. v. Alb. Parlow. Offenbach, André Mk 12.
Stolz, Jac., Op. 72. Herzenslust. Polka française f. Militär-Musik. Part. Offenbach, André Mk 2.
Strauss, Ed., Op. 133. Fantasie über neuere deutsche Lieder, f. Militär-Musik arr. v. Alb. Parlow. Offenbach, André Mk 9.