Swert, Jules de, Op. 32. 1er Concerto (Re min.) pour Vclle av. acc. d’Orchestre. Part. 8. (2 fl. 42 Xr.) Mk 4,50; Orch.-Stimmen. (4 fl. 30 Xr.) Mk 7,50. Mainz, Schott.
Strauss, Joh., Op. 364. Wo die Citronen blüh’n. Walzer f. Flöte arr. Wien, Schreiber Mk 0,75.