Conradi, A., Op. 114. Auf eigenen Füssen. Galopp a. d. gleichn. Posse u. Apitius, C., Op. 38. Schweizer-Alpen-Klänge. Polka-Mazurka f. Orch. Berlin, B. u. Bock 1 Rt. 20 Ngr.
Gung’l J., Op. 242. Namensfeier-Polka u. Conradi, A., Op. 113. Im Brautschmuck. Polonaise f. Orch. Berlin, B. u. Bock 2 Rt. 7½ Ngr.
– Op. 244. Waldröslein. Polka-Mazurka u. Kéler. Béla, Op. 84. Kimo-Kaimo-Galopp f. Orch. Ebend. 1 Rt. 25 Ngr.
Herbeck, J., Op. 14. Tanz-Momente f. Orch. Part. 8. 1 Rt. 20 Ngr. Orch.-St. 2 Rt. 25 Ngr. Wien, Gotthard.
Herrmann, H., Op. 49. Maskenscherze. Polka u. Budik, F., Op. 57. Nur all’weil kreuzfidel. Galopp f. Orch. Frankfurt a/O., Massute 1 Rt. 10 Ngr.
Lange, G., Op. 45. Langage d’Amour. Tonstück u. Op. 53. Hortensia. Valse de Concert p. Orch. Berlin, B. u. Bock 2 Rt. 5 Ngr.
Piefke, R., Op. 35. Bacchanten-Galopp u. Strebinger, J., Op. 43. Brennende Liebe. Polka-Mazurka f. Orch. Frankfurt a/O., Massute 1 Rt. 10 Ngr.
Schlottmann, L., Op. 23. Ouv. zu Schiller’s Wallenstein f. Orch. Part. 8. Berlin, B. u. Bock 2 Rt. 5 Ngr.
Voigt, F.W., Op. 47. Maikönigin. Mazurka u. Apitius, C., Op. 41. Waffengefährten-Vereins-Marsch f. Orch. Berlin, B. u. Bock 1 Rt. 20 Ngr.