Barnbeck, Fr., Theoretisch-praktische Anleitung zum Violinspiel, mit bes. Rücksicht a. d. Selbstunterricht. 1ster Theil 2te Aufl. 8. Stuttgart, Hallberger’s Verlag, geh. 27 Ngr. n.
Broch, Ph., 4 Etudes p. Violon. Op. 6. Wien, Glöggl 12 Ngr.
Müller, Bernard A.G., 1er Concerto p. Violon av. Orch. Op. 2, in D. Braunschweig, Spehr 3 Thlr. 15 Ngr.
Singer, E., Fantaisie hongroise sur des Motifs de l’Opéra : A. Kunok, de Császár, p. Violon av. Orch. Op. 7. Leipzig, Kistner 2 Thlr.