V., J. v.

TitleOpusPublisherPlaceDate
12 Nationalländler f. PfteMechettiWienMay und Juny 1830.