Cerrini, M. v.

TitleOpusPublisherPlaceDate
Stephanie-Polka f. PfteKlemmLeipzigJuli 1887.
Stephanie-Polka f. PfteKlemmLeipzigMai 1888.
Vier Lieder f. 1 Singst. m. Pfte3–6WolffDresdenNovember 1893.